• $ cat ~/.gemrc 
  install: --no-rdoc --no-document
  update: --no-rdoc --no-document
  
 • 要看你买的 SSL 凭证是单一的 xxx.com?或是 www.xxx.com? 或是你买的是 *.xxx.com 的 wildcard 的凭证?

  前面要不要 www 都没有说一定哪一个好,只是要考量用户两种都可能访问,都要 redirect 或 rewrite 到真正服务器所在的位置。

  我都用这样的配置,将 80,443 端口设置在一起,强制都以 https 来访问:

  server {
    listen 80;
    listen 443 ssl;
    server_name www.xxx.com;
    ssl_certificate ssl/server.crt;
    ssl_certificate_key ssl/server.key;
    access_log /www.xxx.com/logs/access.log;
    error_log /www.xxx.com/logs/error.log;
    root /www.xxx.com/public;
  
    if ($ssl_protocol = "") {
     rewrite ^ https://$server_name$request_uri? permanent;
    }
  
    location / {
    # ...
    }
  }
  
 • 后来发现, 自行在 ~/.rvm/gemsets/global.gems 文档里, 在 install 之前加入 bundler 就如同往常了。

 • SSL 证书哪个好啊 at 2015年05月14日

  对我来说买 SSL 证书,主要是为了 Browser compatibility,免了浏览器东问西问地说不安全的提示。 但我搞不懂,Comodo Positive SSL 与 Comodo EssentialSSL 的差别在哪里?

 • 有没有汉语注音的 gem at 2015年05月13日

  目前好像没有这样的 gem,可能需要自行制表。 英文讲注音,通常是用 BoPoMoFo 可能需要把一个一个中文转汉语拚音,再用以下的表来转到注音。

  Pinyin Wade-Giles Yale  Zhuyin (Bopomofo)
  a  a  a  ㄚ
  ai ai ai ㄞ
  an an an ㄢ
  ang ang ang ㄤ
  ao ao au ㄠ
  ba pa ba ㄅㄚ
  bai pai bai ㄅㄞ
  ban pan ban ㄅㄢ
  bang  pang  bang  ㄅㄤ
  bao pao bao ㄅㄠ
  bei pei bei ㄅㄟ
  ben pen ben ㄅㄣ
  beng  peng  beng  ㄅㄥ
  bi pi bi ㄅㄧ
  bian  pien  byan  ㄅㄧㄢ
  biao  piao  byau  ㄅㄧㄠ
  bie pieh  bye ㄅㄧㄝ
  bin pin bin ㄅㄧㄣ
  bing  ping  bing  ㄅㄧㄥ
  bo po bwo ㄅㄛ
  bu pu bu ㄅㄨ
  ca ts`a  tsa ㄘㄚ
  cai ts`ai  tsai  ㄘㄞ
  can ts`an  tsan  ㄘㄢ
  cang  ts`ang tsang  ㄘㄤ
  cao ts`ao  tsau  ㄘㄠ
  ce ts`e  tse ㄘㄜ
  cen ts`en  tsen  ㄘㄣ
  ceng  ts`eng tseng  ㄘㄥ
  cha ch`a  cha ㄔㄚ
  chai  ch`ai  chai  ㄔㄞ
  chan  ch`an  chan  ㄔㄢ
  chang  ch`ang chang  ㄔㄤ
  chao  ch`ao  chau  ㄔㄠ
  che ch`e  che ㄔㄜ
  chen  ch`en  chen  ㄔㄣ
  cheng  ch`eng cheng  ㄔㄥ
  chi ch`ih  chr ㄔ
  chong  ch`ung chung  ㄔㄨㄥ
  chou  ch`ou  chou  ㄔㄡ
  chu ch`u  chu ㄔㄨ
  chua  chua  chwa  ㄔㄨㄚ
  chuai  ch`uai chwai  ㄔㄨㄞ
  chuan  ch`uan chwan  ㄔㄨㄢ
  chuang ch`uang chwang ㄔㄨㄤ
  chui  ch`ui  chwei  ㄔㄨㄟ
  chun  ch`un  chwun  ㄔㄨㄣ
  chuo  ch`o  chwo  ㄔㄨㄛ
  ci tz`u  tsz ㄘ
  cong  ts`ung tsung  ㄘㄨㄥ
  cou ts`ou  tsou  ㄘㄡ
  cu ts`u  tsu ㄘㄨ
  cuan  ts`uan tsuan  ㄘㄨㄢ
  cui ts`ui  tsui  ㄘㄨㄟ
  cun ts`un  tsun  ㄘㄨㄣ
  cuo ts`o  tso ㄘㄨㄛ
  da ta da ㄉㄚ
  dai tai dai ㄉㄞ
  dan tan dan ㄉㄢ
  dang  tang  dang  ㄉㄤ
  dao tao dao ㄉㄠ
  de te de ㄉㄜ
  deng  teng  deng  ㄉㄥ
  di ti di ㄉㄧ
  dian  tien  dyan  ㄉㄧㄢ
  diang  tiang  dyang  ㄉㄧㄤ
  diao  tiao  dyau  ㄉㄧㄠ
  die tieh  dye ㄉㄧㄝ
  ding  ting  ding  ㄉㄧㄥ
  diu tiu dyou  ㄉㄧㄡ
  dong  tung  dung  ㄉㄨㄥ
  dou tou dou ㄉㄡ
  du tu du ㄉㄨ
  duan  tuan  dwan  ㄉㄨㄢ
  dui tui dwei  ㄉㄨㄟ
  dun tun dwun  ㄉㄨㄣ
  duo to dwo ㄉㄨㄛ
  e  o  e  ㄜ
  ei ei ei ㄟ
  en en en ㄣ
  er erh er ㄦ
  fa fa fa ㄈㄚ
  fan fan fan ㄈㄢ
  fang  fang  fang  ㄈㄤ
  fei fei fei ㄈㄟ
  fen fen fen ㄈㄣ
  feng  feng  feng  ㄈㄥ
  fo fo fwo ㄈㄛ
  fou fou fou ㄈㄡ
  fu fu fu ㄈㄨ
  ga ka ga ㄍㄚ
  gai kai gai ㄍㄞ
  gan kan gan ㄍㄢ
  gang  kang  gang  ㄍㄤ
  gao kao gau ㄍㄠ
  ge ko ge ㄍㄜ
  gei kei gei ㄍㄟ
  gen ken gen ㄍㄣ
  geng  keng  geng  ㄍㄥ
  gong  kung  gung  ㄍㄨㄥ
  gou kou gou ㄍㄡ
  gu ku gu ㄍㄨ
  gua kua gwa ㄍㄨㄚ
  guai  kuai  gwai  ㄍㄨㄞ
  guan  kuan  gwan  ㄍㄨㄢ
  guang  kuang  gwang  ㄍㄨㄤ
  gui kuei  gwei  ㄍㄨㄟ
  gun kun gwun  ㄍㄨㄣ
  guo kuo gwo ㄍㄨㄛ
  ha ha ha ㄏㄚ
  hai hai hai ㄏㄞ
  han han han ㄏㄢ
  hang  hang  hang  ㄏㄤ
  hao hao hau ㄏㄠ
  he ho he ㄏㄜ
  hei hei hei ㄏㄟ
  hen hen hen ㄏㄣ
  heng  heng  heng  ㄏㄥ
  hong  hung  hung  ㄏㄨㄥ
  hou hou hou ㄏㄡ
  hu hu hu ㄏㄨ
  hua hua hwa ㄏㄨㄚ
  huai  huai  hwai  ㄏㄨㄞ
  huan  huan  hwan  ㄏㄨㄢ
  huang  huang  hwang  ㄏㄨㄤ
  hui hui hwei  ㄏㄨㄟ
  hun hun hwun  ㄏㄨㄣ
  huo huo hwo ㄏㄨㄛ
  ji chi ji ㄐㄧ
  jia chia  jya ㄐㄧㄚ
  jian  chien  jyan  ㄐㄧㄢ
  jiang  chiang jyang  ㄐㄧㄤ
  jiao  chiao  jyau  ㄐㄧㄠ
  jie chieh  jye ㄐㄧㄝ
  jin chin  jin ㄐㄧㄣ
  jing  ching  jing  ㄐㄧㄥ
  jiong  chiung jyung  ㄐㄩㄥ
  jiu chiu  jyu ㄐㄧㄡ
  ju chü  chü  ㄐㄩ
  juan  chüan jywan  ㄐㄩㄢ
  jue chüeh jywe  ㄐㄩㄝ
  jun chün  jyun  ㄐㄩㄣ
  ka k`a ka ㄎㄚ
  kai k`ai  kai ㄎㄞ
  kan k`an  kan ㄎㄢ
  kang  k`ang  kang  ㄎㄤ
  kao k`ao  kau ㄎㄠ
  ke k`o ke ㄎㄜ
  ken k`en  ken ㄎㄣ
  keng  k`eng  keng  ㄎㄥ
  kong  k`ung  kung  ㄎㄨㄥ
  kou k`ou  kou ㄎㄡ
  ku k`u ku ㄎㄨ
  kua k`ua  kwa ㄎㄨㄚ
  kuai  k`uai  kwai  ㄎㄨㄞ
  kuan  k`uan  kwan  ㄎㄨㄢ
  kuang  k`uang kwang  ㄎㄨㄤ
  kui k`uei  kwei  ㄎㄨㄟ
  kun k`un  kwun  ㄎㄨㄣ
  kuo k`uo  kwo ㄎㄨㄛ
  la la la ㄌㄚ
  lai lai lai ㄌㄞ
  lan lan lan ㄌㄢ
  lang  lang  lang  ㄌㄤ
  lao lao lau ㄌㄠ
  le le le ㄌㄜ
  lei lei lei ㄌㄟ
  leng  leng  leng  ㄌㄥ
  li li li ㄌㄧ
  lian  lien  lien  ㄌㄧㄢ
  liang  liang  liang  ㄌㄧㄤ
  liao  liao  liao  ㄌㄧㄠ
  lie lieh  lieh  ㄌㄧㄝ
  lin lin lin ㄌㄧㄣ
  ling  ling  ling  ㄌㄧㄥ
  liu liu liu ㄌㄧㄡ
  long  lung  lung  ㄌㄨㄥ
  lou lou lou ㄌㄡ
  lu lu lu ㄌㄨ
  lü lü lü ㄌㄩ
  luan  luan  luan  ㄌㄨㄢ
  lüe  lüeh  lüeh  ㄌㄩㄝ
  lun lun lun ㄌㄨㄣ
  luo lo lo ㄌㄨㄛ
  ma ma ma ㄇㄚ
  mai mai mai ㄇㄞ
  man man man ㄇㄢ
  mang  mang  mang  ㄇㄤ
  mao mao mau ㄇㄠ
  mei mei mei ㄇㄟ
  men men men ㄇㄣ
  meng  meng  meng  ㄇㄥ
  mi mi mi ㄇㄧ
  mian  mien  myan  ㄇㄧㄢ
  miao  miao  miau  ㄇㄧㄠ
  mie mieh  mye ㄇㄧㄝ
  min min min ㄇㄧㄣ
  ming  ming  ming  ㄇㄧㄥ
  miu miu myou  ㄇㄧㄡ
  mo mo mwo ㄇㄨㄛ
  mou mou mou ㄇㄡ
  mu mu mu ㄇㄨ
  na na na ㄋㄚ
  nai nai nai ㄋㄞ
  nan nan nan ㄋㄢ
  nang  nang  nang  ㄋㄤ
  nao nao nau ㄋㄠ
  ne ne ne ㄋㄛ
  nei nei nei ㄋㄟ
  nen nen nen ㄋㄣ
  neng  neng  neng  ㄋㄥ
  ni ni ni ㄋㄧ
  nia nia nya ㄋㄧㄚ
  nian  nien  nyan  ㄋㄧㄢ
  niang  niang  nyang  ㄋㄧㄤ
  niao  niao  nyau  ㄋㄧㄠ
  nie nie nye ㄋㄧㄝ
  nin nin nin ㄋㄧㄣ
  ning  ning  ning  ㄋㄧㄥ
  niu niu nyou  ㄋㄧㄡ
  nong  nung  nung  ㄋㄨㄥ
  nou nou nou ㄋㄡ
  nu nu nu ㄋㄨ
  nü nü nyu ㄋㄩ
  nuan  nuan  nwan  ㄋㄨㄢ
  nüe  nüeh  nywe  ㄋㄩㄝ
  nuo no no ㄋㄨㄛ
  nun nuen  nwen  ㄋㄨㄣ
  ou ou ou ㄡ
  pa p`a pa ㄆㄚ
  pai p`ai  pai ㄆㄞ
  pan p`an  pan ㄆㄢ
  pang  p`ang  pang  ㄆㄤ
  pao p`ao  pau ㄆㄠ
  pei p`ei  pei ㄆㄟ
  pen p`en  pen ㄆㄣ
  peng  p`eng  peng  ㄆㄥ
  pi p`i pi ㄆㄧ
  pian  p`ien  pyan  ㄆㄧㄢ
  piao  p`iao  pyau  ㄆㄧㄠ
  pie p`ieh  pye ㄆㄧㄝ
  pin p`in  pin ㄆㄧㄣ
  ping  p`ing  ping  ㄆㄧㄥ
  po p`o pwo ㄆㄨㄛ
  pou p`ou  pou ㄆㄡ
  pu p`u pu ㄆㄨ
  qi ch`i  chi ㄑㄧ
  qia ch`ia  chya  ㄑㄧㄚ
  qian  ch`ien chyan  ㄑㄧㄢ
  qiang  ch`iang chyang ㄑㄧㄤ
  qiao  ch`iao chyau  ㄑㄧㄠ
  qie ch`ieh chye  ㄑㄧㄝ
  qin ch`in  chin  ㄑㄧㄣ
  qing  ch`ing ching  ㄑㄧㄥ
  qiong  ch`iung chyung ㄑㄩㄥ
  qiu ch`iu  chyou  ㄑㄧㄡ
  qu ch`ü  chyu  ㄑㄩ
  quan  ch`üan chywan ㄑㄩㄢ
  que ch`üeh chyweh ㄑㄩㄝ
  qun ch`ün chyun  ㄑㄩㄣ
  ran jan ran ㄖㄢ
  rang  jang  rang  ㄖㄤ
  rao jao rau ㄖㄠ
  re je re ㄖㄜ
  ren jen ren ㄖㄣ
  reng  jeng  reng  ㄖㄥ
  ri jih r  ㄖ
  rong  jung  rung  ㄖㄨㄥ
  rou jou rou ㄖㄡ
  ru ju ru ㄖㄨ
  ruan  juan  rwan  ㄖㄨㄢ
  rui jui rwei  ㄖㄨㄟ
  run jun rwun  ㄖㄨㄣ
  ruo jo rwo ㄖㄨㄛ
  sa sa sa ㄙㄚ
  sai sai sai ㄙㄞ
  san san san ㄙㄢ
  sang  sang  sang  ㄙㄤ
  sao sao sau ㄙㄠ
  se se se ㄙㄜ
  sei sei sei ㄙㄟ
  sen sen sen ㄙㄣ
  seng  seng  seng  ㄙㄥ
  sha sha sha ㄕㄚ
  shai  shai  shai  ㄕㄞ
  shan  shan  shan  ㄕㄢ
  shang  shang  shang  ㄕㄤ
  shao  shao  shau  ㄕㄠ
  she she she ㄕㄜ
  shei  shei  shei  ㄕㄟ
  shen  shen  shen  ㄕㄣ
  sheng  sheng  sheng  ㄕㄥ
  shi shih  shr ㄕ
  shong  shung  shung  ㄕㄡㄥ
  shou  shou  shou  ㄕㄡ
  shu shu shu ㄕㄨ
  shua  shua  shwa  ㄕㄨㄚ
  shuai  shuai  shwai  ㄕㄨㄞ
  shuan  shuan  shwan  ㄕㄨㄢ
  shuang shuang shwang ㄕㄨㄤ
  shui  shui  shwei  ㄕㄨㄟ
  shun  shun  shwun  ㄕㄨㄣ
  shuo  shuo  shwo  ㄕㄨㄛ
  si ssu sz ㄙ
  song  sung  sung  ㄙㄨㄥ
  sou sou sou ㄙㄡ
  su su su ㄙㄨ
  suan  suan  swan  ㄙㄨㄢ
  sui sui swei  ㄙㄨㄟ
  sun sun swun  ㄙㄨㄣ
  suo so swo ㄙㄨㄛ
  ta t`a ta ㄊㄚ
  tai t`ai  tai ㄊㄞ
  tan t`an  tan ㄊㄢ
  tang  t`ang  tang  ㄊㄤ
  tao t`ao  tau ㄊㄠ
  te t`e te ㄊㄜ
  teng  t`eng  teng  ㄊㄥ
  ti t`i ti ㄊㄧ
  tian  t`ien  tyan  ㄊㄧㄢ
  tiao  t`iao  tyau  ㄊㄧㄠ
  tie t`ieh  tye ㄊㄧㄝ
  ting  t`ing  ting  ㄊㄧㄥ
  tong  t`ung  tung  ㄊㄨㄥ
  tou t`ou  tou ㄊㄡ
  tu t`u tu ㄊㄨ
  tuan  t`uan  twan  ㄊㄨㄢ
  tui t`ui  twei  ㄊㄨㄟ
  tun t`un  twun  ㄊㄨㄣ
  tuo t`o two ㄊㄨㄛ
  wa wa wa ㄨㄚ
  wai wai wai ㄨㄞ
  wan wan wan ㄨㄢ
  wang  wang  wang  ㄨㄤ
  wei wei wei ㄨㄟ
  wen wen wen ㄨㄣ
  weng  weng  weng  ㄨㄥ
  wo wo wo ㄨㄛ
  wu wu wu ㄨ
  xi hsi syi ㄒㄧ
  xia hsia  syia  ㄒㄧㄚ
  xian  hsien  syan  ㄒㄧㄢ
  xiang  hsiang syang  ㄒㄧㄤ
  xiao  hsiao  syau  ㄒㄧㄠ
  xie hsieh  sywe  ㄒㄧㄝ
  xin hsin  syin  ㄒㄧㄣ
  xing  hsing  sying  ㄒㄧㄥ
  xiong  hsiung syung  ㄒㄩㄥ
  xiu hsiu  syu ㄒㄧㄡ
  xu hsü  syü  ㄒㄩ
  xuan  hsüan sywan  ㄒㄩㄢ
  xue hsüeh sywe  ㄒㄩㄝ
  xun hsün  syun  ㄒㄩㄣ
  ya ya ya ㄧㄚ
  yai yai yai ㄧㄞ
  yan yen yan ㄧㄢ
  yang  yang  yang  ㄧㄤ
  yao yao yau ㄧㄠ
  ye yeh ye ㄧㄝ
  yi i  yi ㄧ
  yin yin yin ㄧㄣ
  ying  ying  ying  ㄧㄥ
  yo yo yo ㄧㄛ
  yong  yung  yung  ㄩㄥ
  you yu you ㄧㄡ
  yu yü yü ㄩ
  yuan  yüan  ywan  ㄩㄢ
  yue yüeh  ywe ㄩㄝ
  yun yün  yün  ㄩㄣ
  za tsa dza ㄗㄚ
  zai tsai  dzai  ㄗㄞ
  zan tsan  dzan  ㄗㄢ
  zang  tsang  dzang  ㄗㄤ
  zao tsao  dzau  ㄗㄠ
  ze tse dze ㄗㄜ
  zei tsei  dzei  ㄗㄟ
  zen tsen  dzen  ㄗㄣ
  zeng  tseng  dzeng  ㄗㄥ
  zha cha ja ㄓㄚ
  zhai  chai  jai ㄓㄞ
  zhan  chan  jan ㄓㄢ
  zhang  chang  jang  ㄓㄤ
  zhao  chao  jau ㄓㄠ
  zhe che je ㄓㄜ
  zhei  chei  jei ㄓㄟ
  zhen  chen  jen ㄓㄣ
  zheng  cheng  jeng  ㄓㄥ
  zhi chih  jr ㄓ
  zhong  chung  jung  ㄓㄨㄥ
  zhou  chou  jou ㄓㄡ
  zhu chu ju ㄓㄨ
  zhua  chua  jwa ㄓㄨㄚ
  zhuai  chuai  jwai  ㄓㄨㄞ
  zhuan  chuan  jwan  ㄓㄨㄢ
  zhuang chuang jwang  ㄓㄨㄤ
  zhui  chui  jwei  ㄓㄨㄟ
  zhun  chun  jwun  ㄓㄨㄣ
  zhuo  cho jwo ㄓㄨㄛ
  zi tzu dz ㄗ
  zong  tsung  dzung  ㄗㄨㄥ
  zou tsou  dzou  ㄗㄡ
  zu tsu dzu ㄗㄨ
  zuan  tsuan  dzwan  ㄗㄨㄢ
  zui tsui  dzwei  ㄗㄨㄟ
  zun tsun  dzwun  ㄗㄨㄣ
  zuo tso dzwo  ㄗㄨㄛ
  

  竟然发现有这个现成的 gem: https://github.com/plexus/ting 可以转换不同的系统。

 • SSL 证书哪个好啊 at 2015年05月13日

  实在搞不懂。rapidSSL 官方网站,SSL 证书 1 年 49、wildcard 一年 199,而 name.com 卖 rapidSSL 却一年 9.99, 129.99;怎么能卖到这么多的差价?

 • 如果已有其他编程的框架经验,从包了太多议题的 RoR 入手,应没问题。 若没有其他的框架经验,从 Sinatra 入手比 RoR 更容易搞清楚怎么把简单的几乎空框架, 搞到像 RoR 那样的宠大。 就看你要由繁入简,或者由简入繁。

 • 面向对象设计问题 at 2014年06月14日

  #12 楼 @blacktulip 估计真正要的不会是那么单纯重覆印出 a 而已。

 • 面向对象设计问题 at 2014年06月13日

  #6 楼 @2033391318 随便找到的现成例子:

  require 'rubygems'
  require 'eventmachine'
  
  EventMachine.run {
   EventMachine.add_periodic_timer(2) {
    puts "a"
   }
  }
  
 • 最早是看 15 分钟建立一个博客的视屏,这种眼见为凭的示范,才会决定学 RoR,进而学 Ruby。 虽然严格说视屏不算是书,没看视屏的演示,多么基础的书,或者空口说 ruby 有多好多好,不见得有动力读下去。 会照本宣科地用 scaffolding 之后,才会想拆解想要的细部修改或动作该怎么进行,在还没有那么多 ruby 书的时候,也只能在网上看别人的学习记录来揣测。现在有太大量的资料可读可学,是否能够第一步能让人有动力动机能从入门持续下去,可能就因人而异。 why the lucky stiff 的 Guide to Ruby 是最奇特的 ruby 指引书,只会惊奇这种创意来导引认识 ruby,却也不曾仔细全篇读过。

 • Sidekiq 精通 36 分钟 at 2014年06月12日

  原来是用 resque 及 resque-scheduler。有此篇介绍,方便快速入手。

 • 通常这与操作系统的分割规画有关。如果整个硬盘只有一块,放何处是无所谓。讲究的分割,是会把/var,/,/home,/boot 挂在不同分割。硬盘不大时,若不分割,要是 log 塞满了/, 系统就 GG 了,而有把/var 与/挂在不同分割区;万一/var 被塞满,系统最多是无法 log,或者一些需要用到/var 空间的服务无法运作,但还是可以进系统去处理。

  web 会有程式及 log,理想的作法是把 log 或会变动的暂存资料放在 /var;而程式相关文档放在其他地方。但我自己用的服务器,就我一人用,所跑的好几个 name-based hosts 都放在 /home/SITES/{site1,site2..} ,虽然用 archlinux + nginx 跑,但觉得 ubuntu 把各 virtual hosts 的各设定档放在 /etc/nginx/sites-available,再 sybol link 到 sites-enabled 这种管理方式不错,也仿此方式来设定。

  如果服务器是多人使用环境,又不想一个一个设,大概可以要求各用户将其各 virtual host 放置在 ~/myhosts/host{1,2,3}.example.com/htdocs。系统管理者在/var/www 里放 /home/{user}/myhosts 的 symbol link,nginx 只要这种最懒惰的设定就可运行:

  listen 80;
    server_name _;
    access_log   /var/log/nginx/$host.access_log main;
    error_log   /var/log/nginx/$host.access_log info;
    root /var/www/$host/htdocs;
  

  用户要设几个 virtual hosts 也不用麻烦到管理者。但要管得真的没有问题,还是需要一个一个或 regular expression 的方式来设定。 在 update 所提的,可参考这种设法:

  server {
    server_name ~^((?<subdomain>.*)\.)?(?<domain>[^.]+)\.(?<tld>[^.]+)$;
    if ($subdomain = "") {
      set $subdomain "_";
    }
    location / {
      index index.html;
      root /srv/http/vhost/${domain}.${tld}/${subdomain};
    }
  }
  

  from: Name-based virtual hosting with Nginx

 • #22 楼 @zealinux 一个月前有篇讨论 Ask HN: What source code is worth studying? 汇集哪些源代码值得阅读。几乎被忘掉了的 merb 竟然是被推荐阅读。

 • 我也有疑惑的是,重构、设计模式、元编程 之间好像是可以让源码简洁、减少重覆、易于维护扩充的法门;不知这三者的学习顺序为何?

 • 最近有篇文认为可延展扩充功能的编辑器才是理想的: Inside the Guardian’s CMS: meet Scribe, an extensible rich text editor 刚开始找方案的时候,什么功能都有的方案都会用得很高兴, 但用一阵子后,发现很多功能不见得需要,或需要调整成符自己的需求, 要把原有的方案拆开来用很麻烦, 转而寻求轻巧的方案,再自行加自己要的功能。 这样子的历程,在 OS 上从 fedora 转成 archlinux, 在网页框架上从 RoR 转为 Sinatra; 在线 HTML 编辑器的选择原来也会有此历程。

 • 求 Thin 的配置 at 2014年05月31日
  1. 放个文档到 public 测试静态网页是否有同样情形?
  2. 看 thin 的 log,会有每次每笔访问所完成的时间。
  3. 也许是网络或域名的问题,试试在自己的本机的 hosts 上加入该网址的 IP,不透过 DNS 查 IP 的方式看看。
  4. 如果不是 DNS 问题,从 VPS 上 curl 自己的网址看看。
  5. 部署到 Koding 测试看看是否同样的情形?(有 16G 的内存)
 • 第三个没出来,改成这样子:

  require "nokogiri"
  doc = Nokogiri::XML(open('./raw.txt'))
  index = 0
  doc.xpath('//section').each do |section|
   name = section.attributes['name']
   section.search('title').each do |title|
    index+=1
    puts "#{index} #{name} #{title.text}"
   end
  end
  
 • 在命令行测试出的作法:

  $ irb -rnokogiri
  >> doc = Nokogiri::XML(open('./raw.xml'))
  => ...
  >> doc.xpath('//section').each_with_index{|x,i| puts "#{i+1} #{x.attributes['name']} #{x.at('title').text}"}
  1 Ruby The Ruby Way
  2 Space The Case for Mars
  => ...
  
 • 中国早就有这观念了: 格物致知 所以 hacker 的理念源自于中国。 只是方向有点不一样。

 • 应不是 resque 的问题,而是 Job 里用 encode 的问题,与你同样的问题在此可看到: http://stackoverflow.com/questions/13003287/encodingundefinedconversionerror 或者把你 Job 的码做成單独的文档从命令行测试,类似像 ruby job.rb filename,就可知道是 Job 的问题或 resque 的问题。

 • 个人网站习作 What did I do at 2014年05月13日

  版面很简洁,就是成功的一半了。 若能再区分所写的项目,是公开或隐私,更切所需。 而 event[desc] 这里若能用 markdown 更好些。 当个人项目量多的时候,需要有分页、tag、查询之功能也会成为需要。

 • nginx 无法停止 at 2014年05月04日

  不是那么旧的 linux 都应可 pkill nginx

 • Racket 也许是不错的选择, 透过 HW A Haskell Programmer Tries to Learn Racket 看到这篇: Learning Racket: Introduction ,似乎是不错的入门开始。

 • 几天前在 Toward a better programming, 才知道有 Light Table 这编辑器, 最近新的或少为所知的编辑器好像冒出来好多种。