Gem 有没有汉语注音的 gem

tim_lang · 2015年04月21日 · 最后由 Tim_Lang 回复于 2015年05月13日 · 2897 次阅读

找了半天没找到汉语注音的 gem,好像台湾地区都是用注音的。汉语拼音似乎不太用,而且和大陆用的拼音有些差别。

同求。

#1 楼 @qhwa 就要这个,不知道是否足够完整。 Thanks.

弱弱地问一句,注音和拼音啥区别?

#4 楼 @diguage 注音台湾地区在用,国内是用拼音的。

目前好像没有这样的 gem,可能需要自行制表。 英文讲注音,通常是用 BoPoMoFo 可能需要把一个一个中文转汉语拚音,再用以下的表来转到注音。

Pinyin Wade-Giles Yale  Zhuyin (Bopomofo)
a  a  a  ㄚ
ai ai ai ㄞ
an an an ㄢ
ang ang ang ㄤ
ao ao au ㄠ
ba pa ba ㄅㄚ
bai pai bai ㄅㄞ
ban pan ban ㄅㄢ
bang  pang  bang  ㄅㄤ
bao pao bao ㄅㄠ
bei pei bei ㄅㄟ
ben pen ben ㄅㄣ
beng  peng  beng  ㄅㄥ
bi pi bi ㄅㄧ
bian  pien  byan  ㄅㄧㄢ
biao  piao  byau  ㄅㄧㄠ
bie pieh  bye ㄅㄧㄝ
bin pin bin ㄅㄧㄣ
bing  ping  bing  ㄅㄧㄥ
bo po bwo ㄅㄛ
bu pu bu ㄅㄨ
ca ts`a  tsa ㄘㄚ
cai ts`ai  tsai  ㄘㄞ
can ts`an  tsan  ㄘㄢ
cang  ts`ang tsang  ㄘㄤ
cao ts`ao  tsau  ㄘㄠ
ce ts`e  tse ㄘㄜ
cen ts`en  tsen  ㄘㄣ
ceng  ts`eng tseng  ㄘㄥ
cha ch`a  cha ㄔㄚ
chai  ch`ai  chai  ㄔㄞ
chan  ch`an  chan  ㄔㄢ
chang  ch`ang chang  ㄔㄤ
chao  ch`ao  chau  ㄔㄠ
che ch`e  che ㄔㄜ
chen  ch`en  chen  ㄔㄣ
cheng  ch`eng cheng  ㄔㄥ
chi ch`ih  chr ㄔ
chong  ch`ung chung  ㄔㄨㄥ
chou  ch`ou  chou  ㄔㄡ
chu ch`u  chu ㄔㄨ
chua  chua  chwa  ㄔㄨㄚ
chuai  ch`uai chwai  ㄔㄨㄞ
chuan  ch`uan chwan  ㄔㄨㄢ
chuang ch`uang chwang ㄔㄨㄤ
chui  ch`ui  chwei  ㄔㄨㄟ
chun  ch`un  chwun  ㄔㄨㄣ
chuo  ch`o  chwo  ㄔㄨㄛ
ci tz`u  tsz ㄘ
cong  ts`ung tsung  ㄘㄨㄥ
cou ts`ou  tsou  ㄘㄡ
cu ts`u  tsu ㄘㄨ
cuan  ts`uan tsuan  ㄘㄨㄢ
cui ts`ui  tsui  ㄘㄨㄟ
cun ts`un  tsun  ㄘㄨㄣ
cuo ts`o  tso ㄘㄨㄛ
da ta da ㄉㄚ
dai tai dai ㄉㄞ
dan tan dan ㄉㄢ
dang  tang  dang  ㄉㄤ
dao tao dao ㄉㄠ
de te de ㄉㄜ
deng  teng  deng  ㄉㄥ
di ti di ㄉㄧ
dian  tien  dyan  ㄉㄧㄢ
diang  tiang  dyang  ㄉㄧㄤ
diao  tiao  dyau  ㄉㄧㄠ
die tieh  dye ㄉㄧㄝ
ding  ting  ding  ㄉㄧㄥ
diu tiu dyou  ㄉㄧㄡ
dong  tung  dung  ㄉㄨㄥ
dou tou dou ㄉㄡ
du tu du ㄉㄨ
duan  tuan  dwan  ㄉㄨㄢ
dui tui dwei  ㄉㄨㄟ
dun tun dwun  ㄉㄨㄣ
duo to dwo ㄉㄨㄛ
e  o  e  ㄜ
ei ei ei ㄟ
en en en ㄣ
er erh er ㄦ
fa fa fa ㄈㄚ
fan fan fan ㄈㄢ
fang  fang  fang  ㄈㄤ
fei fei fei ㄈㄟ
fen fen fen ㄈㄣ
feng  feng  feng  ㄈㄥ
fo fo fwo ㄈㄛ
fou fou fou ㄈㄡ
fu fu fu ㄈㄨ
ga ka ga ㄍㄚ
gai kai gai ㄍㄞ
gan kan gan ㄍㄢ
gang  kang  gang  ㄍㄤ
gao kao gau ㄍㄠ
ge ko ge ㄍㄜ
gei kei gei ㄍㄟ
gen ken gen ㄍㄣ
geng  keng  geng  ㄍㄥ
gong  kung  gung  ㄍㄨㄥ
gou kou gou ㄍㄡ
gu ku gu ㄍㄨ
gua kua gwa ㄍㄨㄚ
guai  kuai  gwai  ㄍㄨㄞ
guan  kuan  gwan  ㄍㄨㄢ
guang  kuang  gwang  ㄍㄨㄤ
gui kuei  gwei  ㄍㄨㄟ
gun kun gwun  ㄍㄨㄣ
guo kuo gwo ㄍㄨㄛ
ha ha ha ㄏㄚ
hai hai hai ㄏㄞ
han han han ㄏㄢ
hang  hang  hang  ㄏㄤ
hao hao hau ㄏㄠ
he ho he ㄏㄜ
hei hei hei ㄏㄟ
hen hen hen ㄏㄣ
heng  heng  heng  ㄏㄥ
hong  hung  hung  ㄏㄨㄥ
hou hou hou ㄏㄡ
hu hu hu ㄏㄨ
hua hua hwa ㄏㄨㄚ
huai  huai  hwai  ㄏㄨㄞ
huan  huan  hwan  ㄏㄨㄢ
huang  huang  hwang  ㄏㄨㄤ
hui hui hwei  ㄏㄨㄟ
hun hun hwun  ㄏㄨㄣ
huo huo hwo ㄏㄨㄛ
ji chi ji ㄐㄧ
jia chia  jya ㄐㄧㄚ
jian  chien  jyan  ㄐㄧㄢ
jiang  chiang jyang  ㄐㄧㄤ
jiao  chiao  jyau  ㄐㄧㄠ
jie chieh  jye ㄐㄧㄝ
jin chin  jin ㄐㄧㄣ
jing  ching  jing  ㄐㄧㄥ
jiong  chiung jyung  ㄐㄩㄥ
jiu chiu  jyu ㄐㄧㄡ
ju chü  chü  ㄐㄩ
juan  chüan jywan  ㄐㄩㄢ
jue chüeh jywe  ㄐㄩㄝ
jun chün  jyun  ㄐㄩㄣ
ka k`a ka ㄎㄚ
kai k`ai  kai ㄎㄞ
kan k`an  kan ㄎㄢ
kang  k`ang  kang  ㄎㄤ
kao k`ao  kau ㄎㄠ
ke k`o ke ㄎㄜ
ken k`en  ken ㄎㄣ
keng  k`eng  keng  ㄎㄥ
kong  k`ung  kung  ㄎㄨㄥ
kou k`ou  kou ㄎㄡ
ku k`u ku ㄎㄨ
kua k`ua  kwa ㄎㄨㄚ
kuai  k`uai  kwai  ㄎㄨㄞ
kuan  k`uan  kwan  ㄎㄨㄢ
kuang  k`uang kwang  ㄎㄨㄤ
kui k`uei  kwei  ㄎㄨㄟ
kun k`un  kwun  ㄎㄨㄣ
kuo k`uo  kwo ㄎㄨㄛ
la la la ㄌㄚ
lai lai lai ㄌㄞ
lan lan lan ㄌㄢ
lang  lang  lang  ㄌㄤ
lao lao lau ㄌㄠ
le le le ㄌㄜ
lei lei lei ㄌㄟ
leng  leng  leng  ㄌㄥ
li li li ㄌㄧ
lian  lien  lien  ㄌㄧㄢ
liang  liang  liang  ㄌㄧㄤ
liao  liao  liao  ㄌㄧㄠ
lie lieh  lieh  ㄌㄧㄝ
lin lin lin ㄌㄧㄣ
ling  ling  ling  ㄌㄧㄥ
liu liu liu ㄌㄧㄡ
long  lung  lung  ㄌㄨㄥ
lou lou lou ㄌㄡ
lu lu lu ㄌㄨ
lü lü lü ㄌㄩ
luan  luan  luan  ㄌㄨㄢ
lüe  lüeh  lüeh  ㄌㄩㄝ
lun lun lun ㄌㄨㄣ
luo lo lo ㄌㄨㄛ
ma ma ma ㄇㄚ
mai mai mai ㄇㄞ
man man man ㄇㄢ
mang  mang  mang  ㄇㄤ
mao mao mau ㄇㄠ
mei mei mei ㄇㄟ
men men men ㄇㄣ
meng  meng  meng  ㄇㄥ
mi mi mi ㄇㄧ
mian  mien  myan  ㄇㄧㄢ
miao  miao  miau  ㄇㄧㄠ
mie mieh  mye ㄇㄧㄝ
min min min ㄇㄧㄣ
ming  ming  ming  ㄇㄧㄥ
miu miu myou  ㄇㄧㄡ
mo mo mwo ㄇㄨㄛ
mou mou mou ㄇㄡ
mu mu mu ㄇㄨ
na na na ㄋㄚ
nai nai nai ㄋㄞ
nan nan nan ㄋㄢ
nang  nang  nang  ㄋㄤ
nao nao nau ㄋㄠ
ne ne ne ㄋㄛ
nei nei nei ㄋㄟ
nen nen nen ㄋㄣ
neng  neng  neng  ㄋㄥ
ni ni ni ㄋㄧ
nia nia nya ㄋㄧㄚ
nian  nien  nyan  ㄋㄧㄢ
niang  niang  nyang  ㄋㄧㄤ
niao  niao  nyau  ㄋㄧㄠ
nie nie nye ㄋㄧㄝ
nin nin nin ㄋㄧㄣ
ning  ning  ning  ㄋㄧㄥ
niu niu nyou  ㄋㄧㄡ
nong  nung  nung  ㄋㄨㄥ
nou nou nou ㄋㄡ
nu nu nu ㄋㄨ
nü nü nyu ㄋㄩ
nuan  nuan  nwan  ㄋㄨㄢ
nüe  nüeh  nywe  ㄋㄩㄝ
nuo no no ㄋㄨㄛ
nun nuen  nwen  ㄋㄨㄣ
ou ou ou ㄡ
pa p`a pa ㄆㄚ
pai p`ai  pai ㄆㄞ
pan p`an  pan ㄆㄢ
pang  p`ang  pang  ㄆㄤ
pao p`ao  pau ㄆㄠ
pei p`ei  pei ㄆㄟ
pen p`en  pen ㄆㄣ
peng  p`eng  peng  ㄆㄥ
pi p`i pi ㄆㄧ
pian  p`ien  pyan  ㄆㄧㄢ
piao  p`iao  pyau  ㄆㄧㄠ
pie p`ieh  pye ㄆㄧㄝ
pin p`in  pin ㄆㄧㄣ
ping  p`ing  ping  ㄆㄧㄥ
po p`o pwo ㄆㄨㄛ
pou p`ou  pou ㄆㄡ
pu p`u pu ㄆㄨ
qi ch`i  chi ㄑㄧ
qia ch`ia  chya  ㄑㄧㄚ
qian  ch`ien chyan  ㄑㄧㄢ
qiang  ch`iang chyang ㄑㄧㄤ
qiao  ch`iao chyau  ㄑㄧㄠ
qie ch`ieh chye  ㄑㄧㄝ
qin ch`in  chin  ㄑㄧㄣ
qing  ch`ing ching  ㄑㄧㄥ
qiong  ch`iung chyung ㄑㄩㄥ
qiu ch`iu  chyou  ㄑㄧㄡ
qu ch`ü  chyu  ㄑㄩ
quan  ch`üan chywan ㄑㄩㄢ
que ch`üeh chyweh ㄑㄩㄝ
qun ch`ün chyun  ㄑㄩㄣ
ran jan ran ㄖㄢ
rang  jang  rang  ㄖㄤ
rao jao rau ㄖㄠ
re je re ㄖㄜ
ren jen ren ㄖㄣ
reng  jeng  reng  ㄖㄥ
ri jih r  ㄖ
rong  jung  rung  ㄖㄨㄥ
rou jou rou ㄖㄡ
ru ju ru ㄖㄨ
ruan  juan  rwan  ㄖㄨㄢ
rui jui rwei  ㄖㄨㄟ
run jun rwun  ㄖㄨㄣ
ruo jo rwo ㄖㄨㄛ
sa sa sa ㄙㄚ
sai sai sai ㄙㄞ
san san san ㄙㄢ
sang  sang  sang  ㄙㄤ
sao sao sau ㄙㄠ
se se se ㄙㄜ
sei sei sei ㄙㄟ
sen sen sen ㄙㄣ
seng  seng  seng  ㄙㄥ
sha sha sha ㄕㄚ
shai  shai  shai  ㄕㄞ
shan  shan  shan  ㄕㄢ
shang  shang  shang  ㄕㄤ
shao  shao  shau  ㄕㄠ
she she she ㄕㄜ
shei  shei  shei  ㄕㄟ
shen  shen  shen  ㄕㄣ
sheng  sheng  sheng  ㄕㄥ
shi shih  shr ㄕ
shong  shung  shung  ㄕㄡㄥ
shou  shou  shou  ㄕㄡ
shu shu shu ㄕㄨ
shua  shua  shwa  ㄕㄨㄚ
shuai  shuai  shwai  ㄕㄨㄞ
shuan  shuan  shwan  ㄕㄨㄢ
shuang shuang shwang ㄕㄨㄤ
shui  shui  shwei  ㄕㄨㄟ
shun  shun  shwun  ㄕㄨㄣ
shuo  shuo  shwo  ㄕㄨㄛ
si ssu sz ㄙ
song  sung  sung  ㄙㄨㄥ
sou sou sou ㄙㄡ
su su su ㄙㄨ
suan  suan  swan  ㄙㄨㄢ
sui sui swei  ㄙㄨㄟ
sun sun swun  ㄙㄨㄣ
suo so swo ㄙㄨㄛ
ta t`a ta ㄊㄚ
tai t`ai  tai ㄊㄞ
tan t`an  tan ㄊㄢ
tang  t`ang  tang  ㄊㄤ
tao t`ao  tau ㄊㄠ
te t`e te ㄊㄜ
teng  t`eng  teng  ㄊㄥ
ti t`i ti ㄊㄧ
tian  t`ien  tyan  ㄊㄧㄢ
tiao  t`iao  tyau  ㄊㄧㄠ
tie t`ieh  tye ㄊㄧㄝ
ting  t`ing  ting  ㄊㄧㄥ
tong  t`ung  tung  ㄊㄨㄥ
tou t`ou  tou ㄊㄡ
tu t`u tu ㄊㄨ
tuan  t`uan  twan  ㄊㄨㄢ
tui t`ui  twei  ㄊㄨㄟ
tun t`un  twun  ㄊㄨㄣ
tuo t`o two ㄊㄨㄛ
wa wa wa ㄨㄚ
wai wai wai ㄨㄞ
wan wan wan ㄨㄢ
wang  wang  wang  ㄨㄤ
wei wei wei ㄨㄟ
wen wen wen ㄨㄣ
weng  weng  weng  ㄨㄥ
wo wo wo ㄨㄛ
wu wu wu ㄨ
xi hsi syi ㄒㄧ
xia hsia  syia  ㄒㄧㄚ
xian  hsien  syan  ㄒㄧㄢ
xiang  hsiang syang  ㄒㄧㄤ
xiao  hsiao  syau  ㄒㄧㄠ
xie hsieh  sywe  ㄒㄧㄝ
xin hsin  syin  ㄒㄧㄣ
xing  hsing  sying  ㄒㄧㄥ
xiong  hsiung syung  ㄒㄩㄥ
xiu hsiu  syu ㄒㄧㄡ
xu hsü  syü  ㄒㄩ
xuan  hsüan sywan  ㄒㄩㄢ
xue hsüeh sywe  ㄒㄩㄝ
xun hsün  syun  ㄒㄩㄣ
ya ya ya ㄧㄚ
yai yai yai ㄧㄞ
yan yen yan ㄧㄢ
yang  yang  yang  ㄧㄤ
yao yao yau ㄧㄠ
ye yeh ye ㄧㄝ
yi i  yi ㄧ
yin yin yin ㄧㄣ
ying  ying  ying  ㄧㄥ
yo yo yo ㄧㄛ
yong  yung  yung  ㄩㄥ
you yu you ㄧㄡ
yu yü yü ㄩ
yuan  yüan  ywan  ㄩㄢ
yue yüeh  ywe ㄩㄝ
yun yün  yün  ㄩㄣ
za tsa dza ㄗㄚ
zai tsai  dzai  ㄗㄞ
zan tsan  dzan  ㄗㄢ
zang  tsang  dzang  ㄗㄤ
zao tsao  dzau  ㄗㄠ
ze tse dze ㄗㄜ
zei tsei  dzei  ㄗㄟ
zen tsen  dzen  ㄗㄣ
zeng  tseng  dzeng  ㄗㄥ
zha cha ja ㄓㄚ
zhai  chai  jai ㄓㄞ
zhan  chan  jan ㄓㄢ
zhang  chang  jang  ㄓㄤ
zhao  chao  jau ㄓㄠ
zhe che je ㄓㄜ
zhei  chei  jei ㄓㄟ
zhen  chen  jen ㄓㄣ
zheng  cheng  jeng  ㄓㄥ
zhi chih  jr ㄓ
zhong  chung  jung  ㄓㄨㄥ
zhou  chou  jou ㄓㄡ
zhu chu ju ㄓㄨ
zhua  chua  jwa ㄓㄨㄚ
zhuai  chuai  jwai  ㄓㄨㄞ
zhuan  chuan  jwan  ㄓㄨㄢ
zhuang chuang jwang  ㄓㄨㄤ
zhui  chui  jwei  ㄓㄨㄟ
zhun  chun  jwun  ㄓㄨㄣ
zhuo  cho jwo ㄓㄨㄛ
zi tzu dz ㄗ
zong  tsung  dzung  ㄗㄨㄥ
zou tsou  dzou  ㄗㄡ
zu tsu dzu ㄗㄨ
zuan  tsuan  dzwan  ㄗㄨㄢ
zui tsui  dzwei  ㄗㄨㄟ
zun tsun  dzwun  ㄗㄨㄣ
zuo tso dzwo  ㄗㄨㄛ

竟然发现有这个现成的 gem: https://github.com/plexus/ting 可以转换不同的系统。

#6 楼 @rco 谢谢,我已经自己根据转换表自己写了一个,你发的那个 GEM 看起来很棒,而且竟然还是个老外写的。。

需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请 注册新账号