Gem gem sources -a http://ruby.taobao.org/ 总报错,

xlgwr · 2013年07月06日 · 最后由 aoner 回复于 2013年07月07日 · 3995 次阅读

$ gem sources -a http://ruby.taobao.org/ Error .. too many connection resets (http://ruby.taobao.org/specs.4.8.gz)

啥情况,难到在更新源?

#1 楼 @lidashuang 谢谢.已更正,问题照旧,出现

匿名 #3 2013年07月07日

设置淘宝为默认源了么?

#4 楼 @xlgwr 换成官方源试试

前几天碰到过类似问题,not found(http://ruby.taobao.org/specs.4.8.gz)

需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请 注册新账号